VIPI BELAIDŽIO 5G WiFi INTERNETO PASLAUGŲ TAISYKLĖS

VšI VIPI international, i.k. 306130669; A. Zaicos ind. veikla, paž. Nr. 625749, V. Nagevičiaus g. 3, 08237 Vilnius (toliau - VIPI) teikia VIPI belaidžio 5G WiFi interneto paslaugas (toliau - Paslaugos) vartotojui žemiau išdėstytose VIPI belaidžio 5G WiFi interneto paslaugų teikimo taisyklėse (toliau - Taisyklės) numatytomis sąlygomis ir tvarka:

1. Paslaugos teikėjas yra Aurimo Zaicos IV, paž. Nr. 625749, V. Nagevičiaus g. 3, 08237 Vilnius, VšĮ COMTEL, į.k. 302784760 ir MB VIP Sprendimai, į.k. 304448477, Perkūnkiemio g. 13-91, 12114 Vilnius.
2. Vartotojas susipažįsta ir sutinka, kad Paslaugų įsigijimo metu perskaitė ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLES internete adresu http://www.vipi.lt skiltyje -> „Apie mus“ arba savitarnos svetainėje adresu https://savitarna.vipi.lt
3. Paslaugos pradedamos teikti atlikus Paslaugų aktyvavimo veiksmą t. y. Klientų aptarnavimo telefonu 8 666 11177 užsisakius Paslaugos planą. Per 5 darbo dienas aktyvuojamas belaidžio ryšio USB modemas arba sumontuojama belaidžio ryšio antena ant pastato, kuri po paslaugų atsisakymo yra demontuoja ir klientui nepriklauso.
4. Išsami informacija apie visas Paslaugas, kuriomis gali pasinaudoti vartotojas, bei Paslaugų kainas ir tarifus pateikiama internetiniame tinklalapyje adresu http://www.vipi.lt arba paskambinus telefonu 8 666 11177.
5. VIPI užtikrina, kad teikiamų Paslaugų kokybė atitiks Lietuvos Respublikos teisės aktuose tokioms paslaugoms nustatytus reikalavimus. VIPI neatsako už paslaugų kokybę, jei vartotojas naudojasi duomenų perdavimo įrenginiais (modemais), neatitinkančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų reikalavimų, neteisėtai įsigytais duomenų perdavimo įrenginiais (modemais), taip pat duomenų perdavimo įrenginiais (modemais) su pakeistais identifikacijos kodais.
6. VIPI atsako už Paslaugų teikimą iki VIPI priklausančios bazinės stoties. VIPI neatsako už Paslaugų gedimus, kilusius ne dėl VIPI kaltės, už trečiųjų asmenų vartotojui taikomus apribojimus ar vartotojui padarytą žalą. Jei dėl VIPI kaltės nebuvo galima naudotis VIPI teikiamomis paslaugomis, VIPI per 30 kalendorinių dienų kompensuoja mokesčio dalį už laikotarpį, kai nebuvo galima naudotis Paslaugomis.
7. Klientas atsisakyti paslaugos gali bet kada – paskambinęs klientų aptarnavimo telefonu 8 666 11177 arba informavus labas@vipi.lt – paslaugų teikimo sustabdymas kliento prašymu įvykdomas per 24 val.
8. Paslaugų teikimo sutrikimai pašalinami per kiek įmanoma trumpesnį laiką, bet ne ilgiau nei per 5 darbo dienas. Paslaugų teikimo sutrikimai šalinami nedelsiant po to, kai jie atsirado ir/ar apie juos buvo pranešta VIPI. Paslaugų teikimo sutrikimai registruojami el. paštu labas@vipi.lt arba telefonu 8 666 11177.
9. VIPI turi teisę vienašališkai keisti Paslaugų teikimo sąlygas, sąskaitos galiojimo laiką, papildomai užsakomų paslaugų kainas ir mokėjimo tvarką, apie tai pranešęs vartotojams ne vėliau nei prieš 30 kalendorinių dienų iki tokių pasikeitimų atsiradimo savitarnos svetainėje https://savitarna.vipi.lt ir/arba pateikęs tokią informaciją interneto tinklapyje www.vipi.lt.
10. VIPI belaidžio interneto paslaugos sąskaita galioja 6 mėnesius nuo paslaugos aktyvavimo arba nuo paskutinio sąskaitos papildymo datos: 10.1. per 3 mėnesius neišnaudojus sąskaitoje esančio pinigų likučio Paslaugos teikimas nutraukiamas iki kito minimalaus sąskaitos papildymo. Po sąskaitos papildymo sąskaitoje esantis pinigų likutis susumuojamas su naujai gautais; 10.2. jei praėjus 3 mėnesiams po Paslaugos teikimo nutraukimo sąskaita nėra papildoma, sąskaita su joje esančia pinigų suma anuliuojama.
11. VIPI belaidžio 5G WiFi interneto paslaugos sąskaitoje (depozite) esantys pinigai gali būti panaudoti tik VIPI teikiamoms Paslaugoms – jie negrąžinami atgal.
12. Vartotojas susipažįsta ir sutinka, kad reali duomenų perdavimo ir priėmimo sparta VIPI tinkle priklauso nuo vartotojo naudojamo galinio įrenginio ir tinklo apkrovimo būklės konkrečioje vietoje ir konkrečiu laiku, o maksimali vartotojui užtikrinama duomenų perdavimo ir priėmimo sparta - ir nuo vartotojo užsakyto Paslaugų plano sąlygų (duomenų perdavimo ir priėmimo sparta VIPI tinkle yra nuo 0 kbps iki 1000 Mbps).
13. Minimali užtikrinama duomenų perdavimo ir priėmimo sparta Paslaugų veikimo zonoje yra 128 kbps.
14. Paslaugų pateikiamumas - 95%. Paslaugų pateikiamumas - laikotarpis, skaičiuojamas per mėnesį, kada vartotojui užtikrinama galimybė naudotis Paslaugomis. Techninės profilaktikos laikas, apie kurį klientas informuojamas prieš 7 kalendorines dienas elektroninėmis ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu ar trumpąja SMS žinute), skaičiuojant Paslaugų pateikiamumą, nėra įskaičiuojamas į Paslaugų neteikimo laikotarpį.
15. Minimalūs reikalavimai techninei ir programinei įrangai naudojantis Paslaugomis: 15.1.duomenų perdavimo įranga, palaikanti (5 ir 2.4 GHz) ryšio technologijas; 15.2.kompiuteris su legalia operacine sistema, kurioje yra įdiegtas TCP/IP protokolas bei papildoma programinė įranga, užtikrinanti prisijungimą prie VIPI tinklo; 15.3.naudojamas kompiuteris turi būti suderinamas su plačiajuosčio duomenų perdavimo ryšio įranga, taip pat kompiuterio operacinė sistema turi būti suderinama su šio ryšio įrangos programine įranga; 15.4.naudojamas kompiuteris turi turėti pakankamai resursų (procesoriaus spartos, operatyviosios atminties, standžiojo disko talpos ir kt.) belaidžio VIPI 5G WiFi paslaugų patikimam veikimui.
16. Vartotojas visiškai atsako už bet kokios informacijos, kurią jis teikia ir/arba gauna, naudodamasis Paslaugomis, turinį, įskaitant Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių intelektinę nuosavybę, asmens duomenų apsaugą, reklamos paslaugų teikimą ir t. t., pažeidimus.
17. Naudodamasis Paslaugomis, vartotojas visiškai atsako už savo ir kitų asmenų, kurie naudojasi vartotojui teikiamomis Paslaugomis, veiksmus.
18. VIPI turi teisę apriboti vartotojui dalies arba visų Paslaugų teikimą, jei vartotojas: 18.1. savo veiksmais sukelia pavojų VIPI tinklo veikimui, saugumui, vientisumui, duomenų apsaugos užtikrinimui ar riboja kitų vartotojų galimybę naudotis VIPI teikiamomis Paslaugomis blogina teikiamų Paslaugų kokybę; 18.2. naudojasi duomenų perdavimo įrenginiais (modemais), neatitinkančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų reikalavimų, neteisėtai įsigytais duomenų perdavimo įrenginiais (modemais), duomenų perdavimo įrenginiais (modemais) su pakeistais identifikacijos kodais, taip pat jeigu vartotojo duomenų perdavimo įrenginys (modemas) sukelia trukdžius VIPI tinkle.
19. Apie Paslaugų teikimo apribojimo priežastis ir terminus, vartotojas informuojamas elektroninėmis ryšio priemonėmis. Vartotojui pašalinus apribojimo priežastis per nurodytą terminą ir informavus VIPI klientų patarnavimo telefonu 8 666 11177 arba savitarnos svetainėje https://savitarna.vipi.lt, apribotų Paslaugų teikimas atstatomas per 1 darbo dieną. Vartotojui nepašalinus apribojimo priežasčių per nurodytą terminą, Paslaugų teikimas nutraukiamas apie tai vartotoją informuojant elektroninėmis priemonėmis.
20. VIPI neatsako už vartotojų patirtą žalą, jeigu ne dėl VIPI kaltės papildymo kvito kodas buvo atskleistas ar tapo žinomas tretiesiems asmenims.
21. Visiems pageidaujantiems klientams, gali būti suteiktas 2 mėnesinių įmokų dydžio kredito limitas. Tam pakanka pateikti prašymą klientų aptarnavimo telefonu 8 666 11177 arba savitarnos svetainėje https://savitarna.vipi.lt. Už kreditu suteiktas Paslaugas kas mėnesį išrašoma sąskaita, kuri pateikiama klientų savitarnos svetainėje https://savitarna.vipi.lt ir papildomai išsiunčiama kliento nurodytu elektroninio pašto adresu. Išrašytą sąskaitą reikia apmokėti per 20 kalendorinių dienų nuo sąskaitos išrašymo momento.
22. Informacija apie Taisyklių pasikeitimą vartotojui pateikiama internetiniame tinklalapyje http://www.vipi.lt ir/arba savitarnos svetainėje https://savitarna.vipi.lt.
23. VIPI sutartys su klientais yra sudaromos konkliudentiniais veiksmais (nerašytine forma), dėl to galioja šios VIPI belaidžio 5G WiFi interneto paslaugų teikimo taisyklės galutiniam paslaugų vartotojui.
24. Visos sutartys yra neterminuotos ir klientas bet kada gali keisti pasirinktą mokėjimo planą savitarnos svetainėje https://savitarna.vipi.lt
25. Jei klientas mano, kad jo teisės yra pažeistos, jis gali kreiptis klientų aptarnavimo telefonu 8 666 11177 arba raštu labas@vipi.lt. VIPI įsipareigoja atsakyti į raštišką pareiškimą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. VIPI turi teisę reikalauti sąnaudomis pagrįsto atlygio, jei pareiškime nurodytos aplinkybės nepasitvirtina.
26. Ginčai, kurių VIPI ir klientui nepavyksta išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiškos pretenzijos gavimo dienos, sprendžiami teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
27. VIPI trumpiausio naudojimosi Paslaugomis laiko klientams nenustato.
28. Mokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.
29. Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Šiaulių banko elektroninės bankininkystės paslaugomis, taip pat bet kurio banko kortelėmis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta.
30. Visus ginčų sprendimų atvejus kylančius dėl paslaugų teikimo ir šių taisyklių, galite adresuoti šių taisyklių priežiūros institucijai:
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba. Mortos g. 14, LT-03219 Vilnius. Juridinio asmens kodas 1214 42211, Tel. (8 5) 2105633, faks. (8 5) 216 1564, el. paštas rrt@rrt.lt
31. Jei klientas, per einamąjį mėn. gauna nekokybiškas paslaugas, kompensuoja sekančio mėn. mėnesinę įmoką arba pagal
atskirą raštišką susitarimą su klientu dėl jo patirtų tiesioginių nuostolių.