VIPI PRIVATUMO POLITIKA


VšĮ VIPI international, į.k. 306130669; A. Zaicos ind. Veikla | VIPI, V. Nagevičiaus g. 3, 08237 Vilnius (toliau – „VIPI“ arba bendrovė) pripažįsta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi mūsų klientams bei kitiems asmenims, kurių asmens duomenis tvarko (toliau – duomenų subjektai), todėl itin atsakingai ir rūpestingai saugo kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

Šis privatumo pranešimas numato kaip „VIPI“ renka ir toliau tvarko duomenų subjektų asmens duomenis, įskaitant kokie asmens duomenys tvarkomi, kaip jie renkami ir toliau tvarkomi, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Tvarkydama asmens duomenis „VIPI“ atsakingai laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Klientas, su kuriuo „VIPI“ yra sudariusi paslaugų teikimo sutartį, turi užtikrinti, kad visi galutiniai paslaugų naudotojai (pvz. šeimos nariai), kurie naudojasi kliento užsakytomis „VIPI“ paslaugomis, būtų susipažinę su privatumo pranešimu bei kitomis asmens duomenų tvarkymo sąlygomis.


„VIPI“ renka Jūsų asmens duomenis:


Jūs neprivalote pateikti „VIPI“ jokių savo asmens duomenų, tačiau, jeigu nuspręsite to nedaryti, gali būti, kad mes negalėsime Jums suteikti įrangos ir (ar) paslaugų.
Tvarkome duomenis, priklausančius, įskaitant, tačiau neapsiribojant žemiau nurodytomis pagrindinėmis duomenų kategorijoms:

DUOMENŲ KATEGORIJOS/DUOMENYS*
Pagrindiniai asmens duomenys Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, elektroninis paštas.
Kontaktiniai duomenys Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas (prekių pristatymo, paslaugų įrengimo, sąskaitų siuntimo ir pan.).
Informacija, susijusi su prekių ir (ar) paslaugų užsakymu ir teikimu, Vardas, pavardė, adresas (prekių pristatymo, paslaugų įrengimo, sąskaitų siuntimo ir pan.), telefono numeris, el. pašto adresas, paslaugų gavėjo numeris, užsakytos paslaugos ir su jų teikimu.

 

DUOMENŲ KATEGORIJOS/DUOMENYS*  
sudaryta sutartimi, įsigyta ir (ar) naudojama įranga susijusi informacija (įskaitant mokėjimo planus), prekių ir (ar) paslaugų sutarties data, numeris bei kiti duomenys, prekių ir (ar) paslaugų įsigijimo bei ir (ar) teikimo pradžios data, pabaigos data, trukmė, statusas, informacija apie įsigytą ir (ar) naudojamą įrangą, domenas (kai teikiamos interneto svetainių prieglobos paslaugos), MAC, IP adresas, įrangos pavadinimas, modelis, numeris, informacija apie įrangos techninę priežiūrą ir (ar) aptarnavimą, TV priedėlio identifikacijos numeris, tipas, TV paslaugų užsakymo ir teikimo informacija, užsakytos programos, filmai, filmo/programos pavadinimas, peržiūros duomenys: įvykio pradžia ir pabaiga, užsakovas, trukmė, tipas, slaptažodis, užsakytų ir (ar) teikiamų produktų pakeitimai ir pan.
Informacija, susijusi su mokėjimais, apskaita ir atsiskaitymų kontrole, įsiskolinimo valdymu bei skolų išieškojimu Vardas, pavardė, adresas (prekių pristatymo, paslaugų įrengimo, sąskaitų siuntimo ir pan.), el. pašto adresas, paslaugų gavėjo numeris, asmens kodas, telefono numeris, bankas, banko sąskaitos duomenys, PVM mokėtojo kodas, informacija apie užsakytas ir naudojamas prekes ir (ar) paslaugas ir mokesčiai už jas, išrašytų sąskaitų duomenys bei mokėjimų informacija (įskaitant suteiktas paslaugas, parduotas prekes, sąskaitos datą, numerį, mokėtiną/sumokėtą sumą, pasirinktą sąskaitos pateikimo būdą, pasirinktą mokėjimo būdą, mokėjimų datą, mokėjimų statusą (apmokėta/neapmokėta), informacija, susijusi su įsiskolinimu (įskaitant skolos atsiradimo datą, skolos sumą, skolos tipą, kreditorių) ir pan.
Duomenų subjekto sutikimai, nesutikimai Informacija apie „VIPI“ pateiktus sutikimus, jų atšaukimą, nesutikimų pateikimą.
Duomenų subjekto profiliai Duomenų subjekto profiliai, kurie buvo sukurti „VIPI“ vykdant profiliavimo veiklą (jeigu tokia vykdoma).
Komunikacijos turinio duomenys Komunikacijos turiniu keičiasi komunikuojančios šalys, kai naudojasi elektroninių ryšių paslaugomis (pvz. trumposios žinutės (SMS) tekstas, balso žinutė, pokalbis). Šie duomenys tvarkomi tik siekiant perduoti komunikaciją elektroninių ryšių tinklu.
* Pateikti pagrindiniai tvarkomų duomenų kategorijų ir duomenų pavyzdžiai, sąrašas nėra baigtinis.

 

„VIPI“, siekdama sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, tvarko Jūsų asmens duomenis žemiau nurodytais tikslais.

„VIPI“ siekia pateisinti Jūsų lūkesčius – užtikrinti sklandų paslaugų teikimą, kokybišką aptarnavimą ir geriausią Jūsų patirtį, todėl turi teisėtą interesą tvarkyti Jūsų asmens duomenis žemiau nurodytais tikslais. Jūs turite teisę bet kada nesutikti dėl tokio duomenų tvarkymo kreipdamiesi į „VIPI“ el. paštu labas@vipi.lt

Gavę Jūsų nesutikimą, duomenis nustosime tvarkyti nedelsiant, bet galime užtrukti iki 10 dienų.

 

Gavę Jūsų sutikimo atšaukimą pakeitimus pradėsime vykdyti nedelsiant, tačiau galime užtrukti iki 5 dienų, todėl šiuo laikotarpiu dar galite gauti mūsų pasiūlymus, dar galime tvarkyti Jūsų srauto duomenis rinkodaros tikslu, šiuo laikotarpiu Jūsų duomenys dar gali būti skelbiami kontaktų knygoje.

„VIPI“ skiria didelį dėmesį duomenų saugumui, todėl atsakingai įgyvendino organizacines bei technines duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. „VIPI“ įgyvendintos saugumo priemonės taip pat apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.


Kam teikiame jūsų duomenis?
Mes galime pateikti Jūsų asmens duomenis tik griežtai laikydamiesi asmens duomenų apsaugos reikalavimų, tik pagrįstais atvejais ir tik tokiems gavėjams, kurie įsipareigoja tinkamai juos apsaugoti:

Išieškant skolą.

Duomenų gavėjai gali būti įsteigti už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos (ES) ar Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Jeigu mes perduosime Jūsų asmens duomenis tokiems gavėjams, mes imsimės visų reikiamų teisės aktuose numatytų priemonių, siekdami užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys ir teisė į privatumą ir toliau būtų tinkamai saugomi.

Priklausomai nuo aplinkybių, „VIPI“, teikdama duomenis už ES, EEE ribų, gali remtis Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo (jei remiantis Europos Komisijos sprendimu konkrečioje valstybėje, kurioje duomenų gavėjas yra įsisteigęs ir (ar) vykdo veiklą, užtikrinamas tinkamas duomenų apsaugos lygis). Taip pat gali būti naudojami alternatyvūs duomenų perdavimo mechanizmai, pvz. nustatytos atitinkamos apsaugos priemonės, užtikrinančios tinkamą asmens duomenų apsaugą pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus – pasirašomos standartinės asmens duomenų apsaugos teisės aktuose įtvirtintos sutarties sąlygos.

Kiek saugome jūsų duomenis?

„VIPI“ tvarko Jūsų asmens duomenis ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.
„VIPI“ užtikrina ir imasi visų reikiamų priemonių, kad nebūtų saugoma pasenusi arba nereikalinga informacija bei kad asmens duomenys ir kita informacija apie duomenų subjektus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

Kokios jūsų teisės?

Vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu Jūs, kaip duomenų subjektas, turite įvairias teises, kurios taikomos priklausomai nuo įvairių aplinkybių. Jūs turite teisę:
kreiptis į „VIPI“ su prašymu suteikti informaciją, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jeigu asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su „VIPI“ tvarkomais Jūsų asmens duomenimis (teisė susipažinti su asmens duomenimis);

„VIPI“ pateiktus asmens duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, perkelti Jums ir (arba) kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė reikalauti perkelti asmens duomenis);


Dėl aukščiau nurodytų savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į „VIPI“ el. paštu labas@vipi.lt
Jeigu „VIPI“ veiksmai ir (ar) neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, Jums kelia susirūpinimą, galite kreiptis į „VIPI“ bet kuriuo Jums patogiu būdu:

Jei nepavyktų sprendimo rasti kartu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Visi el. mokėjimai apdorojami naudojantis https://montonio.com platforma, kurios valdytojas Montonio Finance, UAB (Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius), įmonės kodas 305205122, todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, yra perduodama Montonio Finance.

Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Šiaulių, Medicinos ir Citadelė banko elektroninės bankininkystės paslaugomis, taip pat, bet kurio banko išduotomis Visa ir MasterCard kortelėmis. Atsiskaitymai galimi tik euro valiuta.